News Releases

First Presidency Releases 2020 Christmas Message

From Newsroom (Salt Lake City) “We invite all to seek and share the true spirit of Christmas this season by hearing Him — Jesus Christ, the Prince of Peace and Light of the World,” the First Presidency shared in a Christmas message released Friday, November 27.

Queensland Faith, Academic, Government and Community Leaders Discuss Religious Freedom

Senator Amanda Stoker, Senator for Queensland, met in Brisbane with religious leaders, legal professionals and academics on Wednesday 25th November to discuss freedom of religion or belief, over a specially convened luncheon.

Elder Kazuhiko Yamashita Encourages Respect for Diversity Whilst Building Unity

Pacific Area Young Women Highlighted for their Service to Others

Pacific Area Young Women Highlighted for their Service to Others

ʻOku Tuku Atu ʻe he Palōfitá ha Pōpoaki ki he Mālohi Faifakamoʻui ʻo e Loto-Houngaʻiá

ʻOku ʻi ai ha pōpoaki foʻou meia Lāsolo M. Nalesoni ko ha taki fakalotu fakaemāmani lahi pea ko e palesiteni ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi mo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ko ha pōpoaki ʻo e ʻamanaki lelei, fakamoʻui, mo e uouangataha ke tokoni ke hiki hake kitautolu mei he mamahi ʻo e KŌVITI-19 mo fakangata ʻa...

’Ua fa’atae mai te peropheta i te hō’ē poro’i nō ni’a i te mana fa’aora o te ’ā’au māuruuru

Teie te poro’i nō te ti’aturira’a a Russell M. Nelson, te ti’a fa’atere o te hō’ē fa’aro’o ’ati a’e i te ao nei, te peresideni ho’i nō Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei, e poro’i fa’aora ’e e poro’i fa’atāhō’ē, nō te tauturu i te fa’ati’a mai ia tātou mai roto mai i te hōhonu o te COVID-19...

Ua Faamatuu Atu e le Perofeta se Savali e uiga i le Mana Faamalolo o le Lotofaafetai

Ua i ai i le susuga a Russell M. Nelson, o se taitai o le faatuatuaga o le lalolagi atoa ma le peresitene o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, se savali fou o le faamoemoe, faamalologa, ma le lotogatasi e fesoasoani ai ia siitia ese i tatou mai o’oo’oga o le KOVITI-19 ma lia’iese isi mala e pei o le inoino...

Planting Seeds to Fill our Needs

Throughout the islands of Kiribati, the soil quality is very poor and growing produce can be difficult. Extra effort and the introduction of nutrients to the soil is necessary to support plant growth. It is not an easy task but learning new gardening skills and participating in garden projects is a passion the Mwemwenikeaki...

Peoples of the Pacific #GiveThanks to President Nelson

The recent global message of hope, healing and unity, given by Russell M. Nelson, president of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, was widely viewed in the Pacific.  Many members and friends  of the Church have posted their responses and are expressing gratitude. 

Church Leaders and Community Remember the Legacy of the Māori Agricultural College

Members of the Pacific Area Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Elder Ian S. Ardern and Elder Kazuhiko Yamashita, joined with children and families of the Bridge Pa school, and members of the local community, to celebrate the placement of a historical marker for the Māori Agricultural College (MAC)...