News Release

ʻE ʻOmi ha Pōpoaki Vitiō Makehe ʻo e ʻAmanaki Lelei mo e Fakamoʻui Mei he Palōfitá ʻi he ʻaho 20 ʻo Nōvemá

ʻE vahevahe ʻe Russell M. Nelson, ko e palōfita mo e palesiteni ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ha pōpoaki vitiō makehe mo e māmaní ʻi he ʻaho 20 ʻo Nōvema 2020, ʻi he taimi 11 a.m. MST.

ʻE fakatefito ʻa e vitiō miniti ʻe 11 ko ʻení ʻi he ngaahi founga ʻe lava ke tau maʻu ai ʻa e ʻamanaki leleí mo e fakamoʻuí ʻia Sīsū Kalaisi lolotonga e vahaʻataimi faingataʻa mo moveuveu kae mahuʻinga fakaemāmani lahi ko ʻení. ʻE fakamafola ia ʻi he ngaahi ʻakauni mītia fakasōsiale ʻa Palesiteni Nelson (Facebook, Instagram, Twitter) pea ʻi he sēnolo YouTube ʻa e Siasí ʻi ha ngaahi lea fakafonua ʻe 31.* ʻE ʻatā ʻa e vitioó ʻi he hili pē ʻa e fakamafolá ke mamataʻi ʻi he taimi ʻe fie maʻu aí mo download ʻi he Newsroom.ChurchofJesusChrist.org pea ʻi he Gospel Media ʻa e Siasí.

Kuo hoko ʻa Palesiteni Nelson ko ha ʻAposetolo ʻo e ʻEiki ko Sīsū Kalaisí talu mei he 1984. Naʻá ne hoko ko e taki pule ʻo e Siasí ʻi Sānuali 2018. Kuo fakaʻilongaʻi ʻa e taimi kuó ne hoko ai ko ha palesitení ʻaki ha ngāue fakaetauhi fakaemāmani lahi (kuó ne ʻaʻahi ki ha ngaahi fonua mo e vahefonua ʻo e U.S. ʻe 32), fakalahi ʻa hono langa ʻo e ngaahi temipalé (ʻa ʻetau ngaahi feituʻu toputapu tahá), pea mo ha liliu mahuʻinga ki he ngaahi houalotú. Naʻe kamata ʻi he konifelenisi lahi ʻo ʻEpeleli 2018 ʻa ia naʻe fakanofo ai ia ke hoko ko e palesiteni ʻo e Siasí, ʻa hono fakafeʻiloaki ʻe Palesiteni Nelson ha ngaahi liliu naʻe fakataumuʻa ke tokoniʻi ʻa e Kāingalotú ke nau ngāue fakaetauhi ʻo hangē ko Sīsū Kalaisí pea fakamamafaʻi lelei ange ʻa e hoko ʻa e Fakamoʻui ʻo e māmaní ko e uho ʻo e meʻa kotoa pē ʻoku fakahoko ʻe he Siasí.

Kimuʻa pea hoko ʻa Palesiteni Nelson ko ha takimuʻa fakaemāmani lahi ʻo e tuí, naʻá ne hoko ko ha toketā tafa mafu fisifisimuʻa. ʻI heʻene hoko ko ha toketā tafa ʻi Minesota ʻi he 1951, naʻá ne tokoni ke fakatotolo mo faʻu ʻa e fuofua mīsini ke fakaʻaongaʻi ki hano tafa ʻo e mafú mo e maʻamaʻá. Naʻá ne fakahoko ʻa e fuofua tafa mafu ʻi ʻIutaá ʻi he 1955. Naʻá ne hoko ko e palesiteni ʻo e Society for Vascular Surgery [Sosaieti Tafa ʻo e Halanga Totó], talēkita ʻo e American Board of Thoracic Surgery [Poate Tafa Fatafata ʻa ʻAmeliká], sea ʻo e Council on Cardiovascular Surgery [Kōsilio Tafa ʻo e Mafú mo e Halanga Totó maʻá e Kulupu ʻa ʻAmelika ki he Mafú], pea palesiteni ʻi he Utah State Medical Association [Kautaha Fakafaitoʻo ʻa e Siteiti ʻo ʻIutaá]. Naʻá ne faʻu ha konga lahi ʻo e ngaahi vahe ʻi he ʻū naunau fakalēsoni mo e ʻū tohi kehe ki he meʻa fakafaitoʻó. Naʻá ne faiako mo ʻaʻahi ki ha ngaahi kautaha lahi ʻi he ʻIunaiteti Siteití mo e ngaahi fonua kehé.

ʻOku hoko ʻa Palesiteni Nelson ko ha tamai ki ha fānau ʻe toko 10 (tamaiki fefine ʻe toko hiva mo e tamasiʻi ʻe toko taha), kuitangata ki ha makapuna ʻe toko 57, pea kuitangata-ua ki ha makapuna ua ʻe 127. Naʻe mālōlō ʻa hono ʻuluaki uaifi (mo e faʻē ki heʻena fānau ʻe toko 10) ko Taniselá, ʻi he taʻu ʻe 16 kuohilí. Kuo mālōlō ʻa hono ongo ʻofefine ʻe toko ua (Uenitī mo ‘Emelī) ʻi he kanisaá. Kuó ne mali mo hono uaifi hono ua ko Uenitií talu mei he 2006.

*ʻE pulusi ʻa e vitioó ʻi he lea faka-ʻAlapēnia, faka-‘Alepea, Faka-Kemipoutia, faka-Sepuano, faka-Siaina/faka-Kenitoni, faka-Siaina/Manitalini, Seki, Tenima’ake, lea faka-Hōlani, faka-Pilitānia (mo e captions), faka-Finilani, faka-Falanisē, faka-Siamane, faka-Hungali, faka-ʻInitonesia, faka-‘Ītali, faka-Siapani, faka-Kōlea, faka-Mongokōlia, faka-Noaue, faka-Potukali, faka-Lumēnia, faka-Lūsia, faka-Haʻamoa, faka-Sipeini, faka-Sueteni, faka-Takaloka, faka-Tahiti, faka-Taileni, faka-Tonga mo e faka-‘Iukuleini.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.